Nasza firma w pełni szanuje prywatność swoich klientów. Aby zachować poufność wszystkich informacji, które nam przekazujesz, ściśle przestrzegamy następującej Polityki prywatności opisanej poniżej.

Zakres stosowania Polityki Prywatności

Aby użytkownicy witryny przesyłali informacje, a serwer pozostawił dane osobowe.

Zawartość zbioru informacji

Po złożeniu przez Ciebie zamówienia zbiorę Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, adres odbiorcy, telefon i tak dalej.

Nasza firma może automatycznie otrzymywać i zapisywać szczegóły informacji zawarte w dzienniku Twojej przeglądarki lub serwera, w tym między innymi Twój adres IP, informacje zawarte w plikach cookies naszej firmy oraz zapisy odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych.

Ochrona i wykorzystanie informacji

Opisane powyżej informacje gromadzone przez naszą firmę będą wykorzystywane w celu:

 1. Świadczenie usług produktowych dla klientów;
 2. dostarczanie klientom produktów, zachęt i usług dystrybucyjnych;
 3. Świadczenie innych usług dla klientów.

Informacje przechowywane przez naszą firmę dotyczące klienta będą traktowane jako poufne, z wyjątkiem następujących okoliczności:

 1. Zgadzasz się udostępnić informacje stronie trzeciej;
 2. Produkt i usługi, o które prosiłeś, mogą być oferowane tylko po ujawnieniu twoich informacji;
 3. Informacje są odpowiednio ujawniane przez naszą firmę w dozwolonym zakresie, zgodnie z wymogami prawa, na polecenie uprawnionego organu lub zgodnie z wymogami postępowania sądowego;
 4. Gdy nasza firma jest zobowiązana przez prawo do ujawnienia informacji stronie trzeciej w okolicznościach, w których nasza firma odkryje naruszone warunki świadczenia usług lub jakiekolwiek inne przepisy dotyczące korzystania z produktów i usług naszej firmy;
 5. W celu utrzymania interesów klientów i opinii publicznej w nagłych przypadkach;
 6. Wszelkie inne okoliczności, w których nasza firma uzna za konieczne opublikowanie, skompilowanie lub ujawnienie informacji dotyczących danej osoby.

Zasady poczty e-mail

Zobowiązujemy się do zachowania poufności Twojego adresu e-mail. Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie dzierżawimy naszych list subskrypcyjnych stronom trzecim i nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim, agencjom rządowym ani firmom w żadnym momencie, chyba że jest to ściśle wymagane przez prawo.

Będziemy używać Twojego adresu e-mail wyłącznie w celu dostarczania aktualnych informacji o naszych produktach.

Będziemy przechowywać informacje przesłane przez Ciebie pocztą elektroniczną zgodnie z obowiązującym prawem federalnym.

Zgodność z CAN-SPAM

Zgodnie z ustawą CAN-SPAM, wszystkie wiadomości e-mail wysyłane z naszej organizacji będą zawierały jednoznaczne informacje o nadawcy oraz sposób kontaktu z nadawcą. Ponadto wszystkie wiadomości e-mail będą zawierać zwięzłą informację, jak usunąć się z naszej listy mailingowej, aby nie otrzymywać od nas dalszych wiadomości e-mail.

Wybór/Rezygnacja

Nasza witryna zapewnia użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania wiadomości od nas i naszych partnerów poprzez przeczytanie instrukcji rezygnacji z subskrypcji znajdujących się na dole każdego e-maila, który otrzymują od nas w dowolnym momencie.

Użytkownicy, którzy nie chcą już otrzymywać naszego biuletynu lub materiałów promocyjnych, mogą zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail.

Zmiany Polityki Prywatności

Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.

Skontaktuj się z nami

Jeśli stwierdzisz, że Twoje prywatne informacje są niewłaściwie ujawnione lub nie chcesz już akceptować usług firmy lub naszej polityki prywatności żadnych komentarzy lub sugestii, wyślij e-mail do naszej firmy, zrobimy to w odpowiednim czasie.

Zasady i Warunki

 1. WARUNKI DO REGULACJI - Niniejsze warunki stanowią ostateczną i pełną zgodę stron i żadne warunki w żaden sposób modyfikujące lub zmieniające postanowienia w nim określone nie będą wiążące dla naszej firmy, chyba że zostaną sporządzone na piśmie i podpisane i zatwierdzone przez urzędnika lub inną upoważnioną osobę w naszej firmie. Żadna modyfikacja któregokolwiek z niniejszych warunków nie zostanie zmieniona przez wysyłkę towarów przez naszą firmę po otrzymaniu zamówienia Kupującego, żądania wysyłki lub podobnych formularzy zawierających wydrukowane warunki dodatkowe lub sprzeczne z niniejszymi warunkami. Jeśli jakikolwiek warunek, klauzula lub postanowienie zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwej jurysdykcji, takie stwierdzenie lub uznanie nie wpłynie na ważność jakiegokolwiek innego warunku, klauzuli lub postanowienia zawartego w niniejszym dokumencie.
 2. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ – Wszystkie zamówienia podlegają pisemnej weryfikacji ceny przez upoważniony personel naszej firmy, chyba że zostanie to określone na piśmie jako wiążące na określony czas. Wysyłka towaru bez pisemnej weryfikacji ceny nie jest równoznaczna z akceptacją ceny zawartej w zamówieniu.
 3. ZAMIANA – Nasza firma zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do zastąpienia produktu alternatywnym podobnego rodzaju, jakości i funkcji. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje zamiennika, Kupujący musi wyraźnie oświadczyć, że żadna zamiana nie jest dozwolona, gdy kupujący prosi o wycenę, jeśli taka prośba o wycenę zostanie złożona lub, jeśli taka prośba o wycenę nie została złożona, podczas składania zamówienia z Nasza firma .
 4. CENA – Podane ceny, w tym wszelkie opłaty transportowe, są ważne przez 10 dni, chyba że zostały określone jako wiążące na określony okres na podstawie pisemnej wyceny lub pisemnej akceptacji sprzedaży wydanej lub zweryfikowanej przez urzędnika lub inny upoważniony personel naszej firmy. Cena określona jako wiążąca na określony czas może zostać odwołana przez Naszą Firmę, jeżeli odwołanie ma formę pisemną i jest wysłane do Kupującego przed otrzymaniem przez Naszą Firmę pisemnej akceptacji ceny. punkt wysyłkowy. Nasza firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień w przypadku, gdy ceny sprzedaży niższe od podanych zostaną ustalone przez przepisy rządowe.
 5. TRANSPORT – O ile nie postanowiono inaczej, nasza firma będzie kierować się własnym osądem przy określaniu przewoźnika i trasy. W obu przypadkach Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub nadmierne opłaty transportowe wynikające z jej wyboru.
 6. PAKOWANIE – O ile nie postanowiono inaczej, nasza firma będzie przestrzegać jedynie minimalnych standardów pakowania dla wybranej metody transportu. Koszt wszystkich specjalnych opakowań, załadunków lub usztywnień wymaganych przez Kupującego zostanie opłacony przez Kupującego. Wszelkie koszty pakowania i wysyłki specjalnego wyposażenia Kupującego ponosi Kupujący.